Handelsbetingelser for erhverv

Salgs- og leveringsbetingelser Dansk Transport Emballage A/S
(benævnt sælger)

 

1. Aftalens omfang
Hvis teksten i nærværende salgs – og leveringsbetingelser anvendes i forbindelse med samarbejdsaftaler går teksten i disse samarbejdsaftaler forud for teksten i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser anvendes i forbindelse med sælgers generelle ordrebekræftelser og med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne sker alle leverancer på grundlag af nedenstående betingelser. Evt. særlige betingelser specificeret i købers ordre, acceptskrivelse eller lignende er således ikke bindende for sælger.

2. Levering
Såfremt intet andet er anført er leveringsbetingelserne ab vort lager. Når sælger arrangerer transporten fra lager til købers adresse sker dette følgelig for købers regning og risiko. Varerne afsendes fra sælgers lager alternativt direkte fra producenten på den dato der er anført på ordrebekræftelsen. Forsinket levering, der skyldes sælgers forhold, berettiger kun køber til erstatning, såfremt der er truffet særlig aftale herom. Sælger erstatter under ingen omstændigheder drifttab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab foranlediget af leveringsforsinkelser. Er bestilling på en specialvare, herunder varer med tryk, afgivet fra køber og er produktion igangsat har køber ikke ret til at hæve købet foranlediget af forsinkelse.

3. Tilbud og accept
Alle afgivne tilbud er bindende 14 dage fra tilbudsdato med mindre andet er udtrykkeligt nævnt. Når skriftlig ordrebekræftelse er fremsendt, er ordren bindende. Ændringer eller tilføjelser kan kun foretages med sælgers accept, og med skriftlig fremsendelse af ønskede ændringer på ordrebekræftelsen. Ændringer i ordrebekræftelse kan medføre ændring af pris og leveringstid. Ordren kan ligeledes kun annulleres efter sælgers forudgående accept. Ordrebekræftelsen skal kontrolleres straks efter modtagelsen, da senere reklamationer som følge af fejl i ordreudskrivelsen ikke accepteres.

4. Prøvematerialer
Sælger vil, efter bedste evne, rådgive køber med hensyn til valg af emballage til købers produkt, samt på forlangende levere prøvemateriale til afprøvning. Ansvaret for afprøvning og valget af emballage påhviler dog køber, medmindre anden skriftlig aftale herom er truffet. Emballagens egenskaber og værdier svinger inden for et vist toleranceområde. De aktuelle leverancer kan derfor ikke garanteres at være prøvesvarende i den forstand, at de er 100 % identiske med det leverede prøvemateriale. Emballagen anses for at være kontraktmæssigt leveret, hvis dens værdier ligger inden for det i branchen normalt gældende toleranceområde, eller hvis den svarer til de særlige kvalitetsspecifikationer, der er aftalt i det enkelte tilfælde. Med mindre andet er aftalt vil udsendte prøver der ikke returneres vil blive faktureret.

5. Priser
Det er købers ansvar at kontrollere at prisen der er anført i ordrebekræftelsen er den samme som den i tilbuddet anførte. Alle sælgers oplyste priser er i danske kr., ekskl. moms og andre eventuelle afgifter, med mindre andet er anført.

6. Betaling
Med mindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 14 dage netto kontant fra fakturadato. For bestilte specialvarer samt varer med tryk betales altid forud ved ordrens afgivelse. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt pålægges morarenter i henhold til renteloven fra forfaldsdato. Rykkergebyr på kr. 150.- tillægges rykkerskrivelser.

7. Varens brug
Det er købers ansvar, at den leverede vare er egnet til det formål køber ønsker at anvende den til.

8. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til solgte varer forbliver sælgers, indtil samtlige betalingsforpligtelser over for sælger er opfyldt.

9. Undersøgelsespligt
Køber skal ved levering kontrollere at varen ikke har været udsat for synlig skade. Køber er pligtig til inden varen tages i brug at foretage forsvarlig afprøvning af varen under realistiske produktionsforhold samt til øjeblikkelig at standse sin produktion, såfremt varen ikke er tilfredsstillende.

10. Mangler
Såfremt køber vil påberåbe sig mangler skal han give sælger skriftlig meddelelse inden 5 arbejdsdage efter modtagelsen af varerne. Ved synlige skader skal køber tillige straks gøre anmærkning på det relevante fragtbrev. Såfremt en vare måtte være behæftet med fejl eller mangler, for hvilke sælger er ansvarlig, må sælger inden for en efter omstændighederne rimelig tidsfrist ombytte, reparere eller udbedre varen uden udgift for køber. Såfremt førnævnte foranstaltninger ikke udføres inden for en efter omstændighederne rimelig tidsfrist, har køber ret til at hæve købet. Herudover har sælger intet ansvar for fejlen eller manglen. Der ydes således ingen erstatning for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.

11. Returvarer
Intakte handelsvarer i intakt emballage, tages kun retur efter forudgående aftale og mod et fradrag på 20%. Varer der ikke lagerføres af sælger, tages kun retur efter forudgående aftale mellem sælger og sælgers producent.

Du har som forbruger 30 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt du har modtaget varen. Hvis du bruger din fortrydelsesret skal du selv sørge for, samt betale for returnering til vort lager. DTE kan også være behjælpelig med returneringen hvis du kontakter os om dette. Fragtbeløbet for returneringen, som ikke nødvendigvis er det samme som udbringningsbeløbet, vil blive fratrukket det beløb vi returnerer til dig. Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som den blev modtaget. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis du tager varen i brug på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

Følgende vare er undtaget fortrydelsesretten: Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen. Du mister fortrydelsesretten, hvis forseglingen på varen er brudt, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årssager ikke er egnet til at blive returneret.
Varer der skaffes hjem specifikt på foranledning af en kunde, er undtaget af fortrydelsesretten, medmindre andet er aftalt mellem køber og sælger.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede/ser på den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet/brugt udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve, uden kontakt med fødevarer mv., men ikke tage den i egentlig brug.

12. Produktansvar
Sælger er alene ansvarlig for ting- eller personskade, som er forvoldt som følge af defekter ved de leverede produkter, såfremt det dokumenteres, at defekten skyldes fejl eller forsømmelse fra sælgers side, som ikke burde være afværget ved købes kontrol. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til drifts- og avancetab, tidstab, punitive damages og følgeomkostninger i øvrigt, som et defekt produkt måtte forvolde/have forvoldt. Sælger er endvidere ikke ansvarlig for tab som følge af omkostninger forbundet med hjemtagelse og omlevering af et videresolgt produkt. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælger skadesløs, i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom. Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge/medinddrage ved den domstol/voldgift, som behandler et sådant erstatningskrav. Det indbyrdes forhold mellem sælger og køber afgøres dog altid i henhold til nedennævnte punkt om lovvalg og værneting.

13. Force majeure
Sælger er uden ansvar for forsinkelser grundet force majeure eller andre omstændigheder, som rimeligvis ikke kunne forudses. I tilfælde af sådanne forsinkelser forbeholder sælger sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringstidspunktet med en efter omstændighederne rimelig frist ud over den i aftalen fastsatte leveringstid. Under force majeure henhørerne navnlig arbejdskonflikter, mangel på råvarer, mangel på arbejdskraft, svigt i forsyninger af energi og vand, trafikale forstyrrelser, nedbrud på maskiner, værktøj og EDB faciliteter, brand, krig, mobilisering, valutarestriktioner, blokade, politiske uroligheder, statsindgriben af forskellig art såsom ved beslaglæggelse, eksport- og importforbud, sabotage og hærværkshandlinger rettet mod sælgers leveringsfaciliteter samt andre dermed ligestillede forhindringsforhold uden for sælgers kontrol.

14. Lovvalg og værneting
Enhver tvist, der måtte opstå i anledning af den mellem parterne indgåede aftale skal endeligt og bindende for begge parter afgøres af Retten, i overensstemmelse med dansk ret.

15. Fragt
Alle priser er ab lager Vojens (med mindre andet er aftalt).
Evt. fragt og gebyrer tillægges fakturaen ved afsendelse af varerne