CSR

Dansk Transport Emballage’s (herefter DTE) sociale ansvar (CSR)


Det er vigtigt at vores virksomhed udviser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomheder og samfund ved i dialog med vores leverandører og kunder at håndtere sociale og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar.

 

Organisering

Dialog med omverden:

DTE bestræber sig på at skabe rammer, der gør det nemt for DTE og vores samarbejdspartner at være i dialog.

 • Det gøres under andet ved at DTE’s samarbejdspartner/partner kendes og disse har en relation til DTE. Kunder, leverandører, medarbejdere, myndigheder er blandt væsentligste samarbejdspartner/interessenter.
 • DTE er bevidste om hvilke partnere og hvilke forventninger vi i særdeleshed vil fokusere på i CSR arbejdet.
 • DTE tager aktivt stilling til hvad, hvordan, hvornår og overfor hvem, der skal kommunikeres til.

 

Risikostyring:

 • DTE bestræber sig på systematisk at kortlægge eventuelle risici.
 • DTE sikre sig løbende, at der sker en udvikling og en opfølgning på de mål vi sætter os.
 • DTE sikre sig at forudsætningerne for at opnå vores mål er til stede.
 • DTE vil fortløbende forebygge kortlagte sårbarheder.

Beslutningsprocesser:

Det er vigtigt for DTE at have beslutningsprocesser og -strukturer, der understøtter arbejdet med at tage både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn. Dette gøres under andet ved at:

 • Lave strategi, politikker og mål, der afspejler arbejdet med CSR.
 • Skabe og pleje en kultur, hvor CSR indtænkes og udleves.
 • Opfordre medarbejderne til at være med i arbejdet om CSR.
   

Leverandørpolitik

Virksomhedens forventninger til sine leverandører:

DTE’s leverandører spiller en vigtig rolle med hensyn til at kunne sikre en løbende høj kvalitet af virksomhedens produkter. DTE kan ikke opfylde mål uden støtte fra og samarbejde med sine leverandører. Derfor er målet at udvikle samarbejdet med de leverandører, der har samme etiske holdninger som DTE. Virksomheden har udarbejdet nedenstående retningslinjer for sine etiske regler med henblik på at udvikle og styrke samarbejdet med leverandører. Disse retningslinjer danner basis for det løbende samarbejde mellem DTE og virksomhedens leverandører.

Auditeringer:

 • DTE foretager planlagte auditeringer hos sine leverandører for at evaluere kvaliteten af de varer som modtages. DTE kigger ved auditeringer også på de pågældende leverandørers etiske regler. Alle leverandører skal acceptere og være parate til at blive auditeret af DTE. Vores samarbejde med leverandører indebærer en løbende dialog om kontinuerlige forbedringer af måden vi arbejder på.
   

DTE’s etiske regelsæt

Lovgivning:

 • DTE overholder gældende lovgivning i de lande, virksomheden samarbejder med.

Menneskerettigheder:

 • DTE respekterer FN’s menneskerettighedserklæringer og påtager sig ansvaret for, at disse rettigheder overholdes.
 • DTE forpligtiger sig til at udføre sit arbejde med integritet og på et højt etisk niveau.
 • DTE ønsker at behandle alle mennesker lige, uanset deres status eller baggrund.

 

Medarbejderrettigheder:

 • DTE overholder dansk lovgivning og EU’s konventioner.
 • DTE beskæftiger ikke tvangsarbejdere og virksomheden tillader ikke en adfærd, der indskrænker personalets handlefrihed.
 • DTE beskæftiger ikke personer under 15 år og EU’s regulativ for ungarbejdere i EU overholdes.
 • DTE sikrer lige betingelser for alle ansatte uden hensyntagen til etniske oprindelse, hudfarve, køn nationalitet, religion eller andre karakteristika.
 • DTE tillader ikke nogen form for diskrimination eller chikane.
 • DTE arbejder løbende på forbedring af arbejdsmiljøet på sine lokationer.
 • DTE anerkender personalets ret til at organisere sig.
 • DTE anerkender menings- og ytringsfrihed.
 • DTE anerkender såvel ansattes såvel som leverandørers privatliv.
 • DTE forventer ærlighed og integritet af sit personale og at alle ansatte efterlever de principper, som er nedfældet i nærværende notat.

Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder:

 • DTE ønsker aktivt at fremme økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, herunder uddannelse og læring af ansatte.
 • DTE ønsker at sikre foreningsfrihed og arbejde under retfærdige forhold.
 • DTE ønsker at sikre ansatte adgang til sundhed.
 • DTE ønsker at sikre lige løn for lige arbejde.

Miljø:

 • DTE forpligter sig til at overholde gældende miljøregler og forordninger, der er i overensstemmelse med dansk lovgivning.
 • DTE forbedre løbende sit miljø, således at dette altid er i overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes af den til enhver tid gældende myndighed.
 • DTE tilstræber at fremme miljørigtige hensyn igennem hele sin forsyningskæde, herunder at miljøvenlige metoder videreudvikles.
 • DTE affaldssorterer alt affald, herunder klare folie, kulørte folier, pap, metal og elektronik m.m..

Cirkulære økonomi:

 • DTE opkøber brugte plastemballager. De produkter der kan sælges brugte, videresælges for derved at sikre at et produkt bliver brugt så længe det er muligt.
 • DTE opkøber udtjente plastemballager og granulere disse for at sikre, at disse bliver genindsat i nye produkter. Genanvendte plastråmateriale er CO2 neutral og en del af DTE’s bestræbelser for at nedbringe CO2 udledningen.

Anti-korruption:

 • DTE er modstander af korruption og tilslutter sig FN-pagten omkring dette.
 • DTE’s personale må ikke modtage nogen form for bestikkelse eller handle under indflydelse af andre.
 • DTE accepterer ikke nogen form for bestikkelsespenge.
 • Gaver, bespisninger eller sociale aktiviteter i relation til møder må ikke påvirke virksomhedens beslutninger eller opfattes som om de kan have påvirket beslutningerne. Helt overordnet er det ikke tilladt DTE’s personale at modtage eller tilbyde gaver uanset formen, som kunne opfattes som en belønning eller begunstigelse med henblik på favorisering. Personalet skal agere inden for en rimelig bagatelgrænse, som er defineret som acceptabel og normal praksis.
 • DTE’s personale er forpligtiget til at undgå enhver situation, som kunne medføre en konflikt mellem egne interesser og DTE’s interesser.